طبق دستورالعمل برنامه پایش عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، روند رعایت ملاحظات اخلاقی در طرح های کارآزمایی های بالینی توسط چک لیست نظارت اخلاقی به صورت فصلی، پایش، نظارت و ارزیابی می شود. لذا لطفاً موارد مندرج در چک لیست را در روند اجرای طرح، مد نظر قرار دهید.

با تشکر، کمیته اخلاق در پژوهش