اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۵۲۴۵

 

 

 

 • اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت (منشور حقوق بیمار،9 راه حل ایمنی بیمار و ...)
 • نظارت اخلاقی روند مراقبتهای پزشکی و فرآیندهای جاری مرکز (بهبود درد و رنج، هزینه های تحمیل شده به بیماران و اخذ رضایت آگاهانه، مراقبت از بیماران در حال احتضار- بیماران فوت شده، ترخیص با میل شخصی و ...)
 • پایش اخلاق حرفه ای و  سازمانی در بیمارستان(هر دو سال یکبار)
 • فعالیتهای آموزشی و ترویجی شامل برگزاری سخنرانی، کارگاه و راندهای بالینی، دوره های بازآموزی و جلسات گفتگو میان پرسنل، بیماران و همراهان جهت توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات سلامت در لحاظ کردن مسائل اخلاقی
 • بکارگیری و اجرای آیین نامه  و دستورالعمل های مرتبط با طرح انطباق در تمام واحدهای بیمارستان
 • پیشنهاد راهکارهای اجرایی در نحوه ارائه خدمات سلامت از منظر اخلاقی و حفظ حقوق بیمار
 • مشاوره اخلاقی در موارد بحث انگیز (مانند ارائه یا توقف درمانهای حمایت حیات و...)
 • اعتلای سطح اخلاق پزشکی در سطح کارکنان ( اقدامات بیمارستان در خصوص اخلاق پزشکی)
 • تدوین آیین نامه در خصوص محورهای مختلف درگیر با مسائل اخلاق
 • نظارت بر عملکرد نظام رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و پیگیری موارد مطروحه
 • ایجاد خط ارتباطی و پاسخگویی در زمینه امور مرتبط با اخلاق پزشکی
 • بررسی طرح های پژوهش و تطابق آن  با در نظر گرفتن کد های اخلاق پژوهش
 • برگزاری کارگاههای اخلاق حرفه ای و روش تحقیق و داوری مقالات
 • ارتقاء سالیانه رتبه پژوهشی مرکز از طریق حمایت و توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی 
 • ارتقاء و گسترش بانکهای اطلاعاتی در زمینه اخلاق پزشکی و تسهیل دسترسی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل به منابع الکترونیک
 • آموزش، اجرا و رعایت کلیه دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان های بالادستی مربوط به این کمیته (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)

آماده سازی و ارائه گزارش تحلیل ریشه ای نارضایتی بیمار، خانواده و کارکنان
 

 

 • هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت و رعایت اخلاق حرفه ای (شامل تمامی گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارکنان بالینی)
 • آموزش مباحث مربوط به حقوق گیرندگان خدمت و اخلاق پزشکی به تمام گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارکنان بالینی بیمارستان (شامل آموزشهای مفهومی و کاربردی در زمینه رعایت موارد مذکور) 
 • بررسی و شناسایی مشکلات موجود در زمینه حقوق گیرندگان خدمت و ارائه راهکارهای مناسب
 • فراهم‌سازی زمینه مناسب جهت تحقق حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان
 • اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه خدمات قابل ارائه و فرآیندها به نحو مطلوب و مناسب به بیماران
 • پاسخگویی به سوالات و چالش های اخلاقی گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارکنان بالینی
 • رضایت‌سنجی از بیماران و مراجعین و تلاش در جهت ارتقاء رضایت گیرندگان خدمت
 • بررسی شکایات ثبت شده در کمیته و ارائه راهکارهای اصلاحی
 • پیگیری اجرای استانداردهای اعتباربخشی مرتبط
 • تصمیم‌گیری در خصوص تشویق و تنبیه کارکنان در خصوص مسایل اخلاق حرفه ای

 

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸